Dit artikel is gemaakt om jullie de invloed van het aan/uitvinken van bepaalde checkboxen in de verslagen van Silverfin te laten begrijpen.
Alsook de invloed van het gebruik tussen de verschillende verslagen. 

Welke standaard verslagen bestaan er in Silverfin? 

Alvorens we starten met het uitleggen van bepaalde checkboxen, vind je hier een overzicht van de verslagen die Silverfin aanbied:

 • Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)
 • Verslag algemene vergadering
 • Bijzonder verslag (alarmbelprocedure)
 • Bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure (NEW)
 • Jaarverslag
 • Verslag uitstel algemene vergadering
 • Aanstelling gedelegeerd bestuurder (verslag zaakvoerder(s)/bestuurder(s))
 • Bedrijfsparameters

Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)

 1. Schriftelijke algemene vergadering:
  Indien dit wordt aangevinkt verdwijnt de optie "elektronische algemene vergadering". Het verslag van de algemene vergadering wordt tekstueel aangepast naar de vormgeving voor de schriftelijke algemene vergadering. Onderaan het verslag van de zaakvoerders/raad van bestuur wordt eveneens reeds vermeld dat de algemene vergadering schriftelijk zal gehouden worden.
 2. Elektronische algemene vergadering ten gevolge van de COVID-19 maatregel:
  Indien dit wordt aangevinkt komt er een bijkomende optie tevoorschijn:
  Onderaan het verslag zaakvoerders/raad van bestuur komt volgende tekst:In het verslag van de algemene vergadering wordt deze tekst ingevoegd onder punt IV.
 3. Alarmbelprocedure:
  Indien dit op ja wordt gezet wordt volgend agendapunt toegevoegd in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
  In het verslag van de algemene vergadering wordt volgend punt toegevoegd:
 4. Alarmbelprocedure - Balanstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur
  In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:
 5. Alarmbelprocedure - Liquiditeitstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
  In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:Noot 1: indien je beiden aanvinkt, worden beide teksten gecombineerd.

        Noot 2: Binnenin de alarmbelprocedure is er een extra vink: “verberg vereiste tot opstellen verslag”

Indien je dit aanvinkt wijzigt de tekst als volgt:  Het agendapunt zal in dat geval ook niet op het verslag van de algemene vergadering te zien zijn.

 1. Ontslag bestuurder(s):
  Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:
 2. (Her)benoeming Bestuurders:
  Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering 

8. (Her)benoeming commissaris:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

9. Jaarverslag:
Volgend tekst wordt weergegeven in de algemene vergadering:

Indien dit niet wordt aangevinkt krijg je volgende tekst te zien:

10. Neerlegging sociale balans:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

11. Kwijting accountant/boekhouder:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

12. Verklaring saldi en toekenning van interesten op rekening courant: Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

 13. Verklaring toekomstige bezoldiging bestuurder(s): Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

14. Aanleg liquidatiereserve:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

15. Agendapunt ‘verslag bestuursorgaan’ niet opnemen in verslag AV: Agenda jaarverslag is niet zichtbaar in het verslag van de algemene vergadering.

16.  Jaarrekening niet binnen de 6 maand na afsluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

17. Collegiaal bestuursorgaan:
Deze optie is niet beschikbaar voor de NV, Commv. en VOF.
Volgende tekstuele wijzigingen doen zich voor in het verslag van de zaakvoerder/raad van bestuur:
Aangevinkt:

Niet aangevinkt:

18. Belangenconflict:
Dit agendapunt is niet beschikbaar voor VOF en Commv.
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

19. Clausule elektronische handtekening opnemen in verslag AV:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

20. Commissaris:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd in de algemene vergadering:

Volgend agendapunt wordt uitgebreid in de algemene vergadering:

Indien niet aangevinkt:

Indien wel aangevinkt:

21. Bevestiging benoeming gecoöpteerde bestuurder(s)
Volgend agendapunt wordt toegevoegd in de algemene vergadering:

Bijeenroeping van de algemene vergadering:
Indien gekozen wordt voor volgende optie:

“Dit ter vervanging van de datum en het tijdstip voorzien in” in plaats van “Dit overeenkomstig”  wordt voor de Algemene vergadering volgend agendapunt geactiveerd:

Dit artikel wijzigt vanzelfsprekend afhankelijk van het vennootschapstype.

Let op!
Andere lay-out voor de NV: de alarmbelprocedure voor de naamloze vennootschap ziet er als volgt uit:

  Indien dit wordt aangevinkt wordt de alarmbelprocedure niet opgenomen in de verslaggeving.

Verslag algemene vergadering

Aanwezigheidslijst:

Geeft volgende lay-out:

Geeft volgende lay-out:

Geeft volgende lay-out:

Geeft volgende lay-out:

Bijzonder verslag

 1. Indien in dit verslag wordt gekozen voor “Maatregelen ter vrijwaring van de continuïteit”:Wordt in het verslag van de zaakvoerders/ raad van bestuur de tekst onder alarmbelprocedure aangepast:In het verslag van de algemene vergadering wordt volgende tekst getoond:2. Indien in dit verslag wordt gekozen voor “Vereffening”:Wordt in het verslag van de zaakvoerders/ raad van bestuur de tekst onder alarmbelprocedure aangepast:In het verslag van de algemene vergadering wordt de tekst op volgende manier aangepast:Link met bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure:

  Indien in het bijzonder verslag de checkbox:
  Wordt aangevinkt, krijg je in het Verslag zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV) volgende bericht betreffende de alarmbelprocedure:Het normale infoveld krijg je niet meer te zien:Je kan de alarmbelprocedure bijgevolg ook niet meer bespreken in de gewone algemene vergadering.

Verslag bijzondere algemene vergadering

Er is een mogelijkheid om de Clausule elektronische handtekening op te nemen in verslag AV:

Naar aanleiding van het Covid-19 verhaal kan deze vergadering ook via elektronische weg worden gehouden zoals bij de gewone algemene vergadering.

Jaarverslag

Indien bovenstaande punten worden aangevinkt komen ze in het verslag als volgt tot uiting:

Indien er voor de agendapunten een checkbox staat kan u afwijken van de standaardtekst zodra u deze aanvinkt.

Verslag uitstel algemene vergadering

Linkt niet naar de andere verslaggeving.

Aanstelling gedelegeerd bestuurder (verslag zaakvoerder(s)/bestuurder(s))

Linkt niet naar de andere verslaggeving.