Het rekeningsjabloon Investerings- en afschrijvingstabel ondersteunt de opbouw van een afschrijvingstabel (zie onze toelichting Vaste Activa hiervoor) voor de rekeningen vaste activa (20/27). 

Bij een eerste ingave in Silverfin van dit rekeningsjabloon per rekening van het actief (20/27), neemt u alle eindsaldi van de (historische) activa op met bijhorende aanschaffingswaarde (AW), historisch geboekte afschrijving, afschrijvingsduur en afschrijvingsritme (lineair of degressief). Je kan eveneens bijhorende facturen toevoegen als bijlage.

Je dient wel de 'datum' te beschouwen als de datum van de aanschaffing van het vast actief! Dit is héél belangrijk voor Silverfin, daar hij op basis van deze datum gaat kijken wat vb. de boekwaarde was van vorig boekjaar in de toelichting Vaste Activa.

Dus om gebruik te maken van de toelichting Vaste Activa dienen we eerst de investeringsrekeningen hier te gaan detailleren aan de hand van dit rekeningsjabloon 'Investerings- en afschrijvingstabel'.

Hieronder kan je een voorbeeld vinden van het rekeningsjabloon Investerings- en afschrijvingstabel:

Je kan zien dat dit 1 op 1 overeenkomt met de onderliggende details.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de opgelijste transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening (inclusief afschrijvingsrekening). De ster van de bijhorende afschrijvingsrekening zet je dus af. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

De afschrijving over het huidig boekjaar en de huidige boekwaarde worden automatisch berekend. Bij de aanvang van een nieuwe periode, hoeft u enkel nog de nieuwe investeringen en hun bijhorende kenmerken op te nemen. Desinvesteringen (en buitengebruikstellingen) duidt u aan wanneer de desbetreffende activa niet meer tot de aanwezige activa behoren.

Het gebruik van dit sjabloon dient ook enkel toegepast te worden bij de investeringsrekeningen! Afschrijvingsrekeningen hoeven niet gedetailleerd te worden, daar alle nodige info in het detail zit van een investeringsrekening. 

Via de paperclip kan u ook digitaal documenten koppelen aan het werkdossier.

Hieronder kan je een voorbeeld zien hoe het wordt overgenomen in de toelichting Vaste activa: