Binnen Silverfin kan er heel wat extra geconfigureerd worden zodat de templates volledig aan de noden voldoen. 

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende configuraties per Marketplace (MP) pakket.

❗Let wel! Het doorvoeren van deze configuraties heeft effect op ALLE dossiers waarbij de templates actief staan (behalve de vergrendelde periodes).

MP: Cygnus Atratus Risk Based compliation

1. Ondertekeningsopties bovenaan het sjabloon (vakjes met naam en tijdstempel) kunnen worden geactiveerd / meerdere personen kunnen worden toegevoegd.

 • De-activeren (geen ondertekening bovenaan) → {% assign show_header = false %}
 • Activeer met 3 personen → {% assign reviewers_string = "Jan|Peter|Louise" %}
  • Door een pijpteken ("|") met een extra naam toe te voegen, wordt er een extra selectievakje voor ondertekening toegevoegd. Welke naam je hier ingeeft maakt op zich niets uit. 

❗Zorg ervoor dat je de configuratiebox voor ALLE sjablonen van het pakket invult!

MP: SRA Compilation

1. Ondertekeningsopties bovenaan het sjabloon (vakjes met naam en tijdstempel) kunnen worden geactiveerd / meerdere personen kunnen worden toegevoegd.

 • De-activeren (geen ondertekening bovenaan) → {% assign show_header = false %}
 • Activeer met 3 personen → {% assign reviewers_string = "Jan|Peter|Louise" %}
  • Door een pijpteken ("|") met een extra naam toe te voegen, wordt er een extra selectievakje voor ondertekening toegevoegd. Welke naam je hier ingeeft maakt op zich niets uit. 

❗Zorg ervoor dat je de configuratiebox voor ALLE sjablonen van het pakket invult!


Materialiteit
Uitvoeringsmaterialiteit: execution_materiality_default
Grens duidelijk onbeduidend: insignificant_materiality_default
eg.
{% assign execution_materiality_default = 1 %} => 100%
{% assign insignificant_materiality_default = 0.5 %} => 50%
Bijkomend:
Als je hier de tekst "Afgetekend door" in iets anders wil veranderen dan kan dat.
{% assign approval_texts = “Assistent aftekening|Afgetekend door assistent|Goedgekeurd door” %}

Het is belangrijk om evenveel revisoren in de revisietekenreeks in te vullen als in goedkeuringsteksten, als je goedkeuringsteksten wilt configureren. Als je tevreden bent met "Afgetekend door" voor elke recensent, hoef je geen goedkeuringstekst te configureren.

2. Voeg vragen toe

Per sectie heb je de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen. 1 vraag per sectie kan worden toegevoegd via de configuratie:

Template Werkprogramma -Configuratie
Immateriële vaste activa{% assign sub7_default = "Eigen tekst" %}
Materiële vaste activa{% assign sub8_default = "Eigen tekst" %}
Deelnemingen/aandeel in eigen vermogen van V.o.f. of Maatschap{% assign sub9_default = "Eigen tekst" %}
Overige financiële vaste activa{% assign sub10_default = "Eigen tekst" %}
Vorderingen op verbonden partijen{% assign sub11_default = "Eigen tekst" %}
Voorraden{% assign sub12_default = "Eigen tekst" %}
Onderhanden projecten{% assign sub13_default = "Eigen tekst" %}
Debiteuren{% assign sub14_default = "Eigen tekst" %}
Overige vorderingen en overlopende activa{% assign sub15_default = "Eigen tekst" %}
Effecten{% assign sub16_default = "Eigen tekst" %}
Liquide middelen{% assign sub17_default = "Eigen tekst" %}
Eigen vermogen{% assign sub18_default = "Eigen tekst" %}
Voorzieningen{% assign sub19_default = "Eigen tekst" %}
Langlopende schulden{% assign sub20_default = "Eigen tekst" %}
Schulden aan kredietinstellingen{% assign sub21_default = "Eigen tekst" %}
Crediteuren{% assign sub22_default = "Eigen tekst" %}
Loonheffing{% assign sub23_default = "Eigen tekst" %}
Omzetbelasting{% assign sub24_default = "Eigen tekst" %}
Vennootschapsbelasting{% assign sub25_default = "Eigen tekst" %}
Overige schulden en overlopende passiva{% assign sub26_default = "Eigen tekst" %}
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen{% assign sub27_default = "Eigen tekst" %}
Omzet/kostprijs omzet{% assign sub28_default = "Eigen tekst" %}
Personeelskosten{% assign sub29_default = "Eigen tekst" %}
Afschrijvingen{% assign sub30_default = "Eigen tekst" %}
Overige bedrijfskosten{% assign sub31_default = "Eigen tekst" %}
Financiële baten minus lasten{% assign sub32_default = "Eigen tekst" %}
Gebeurtenissen na balansdatum{% assign sub33_default = "Eigen tekst" %}
Continuïteit{% assign sub34_default = "Eigen tekst" %}
Gebeurtenissen na balansdatum en continuïteit agv Covid-19{% assign sub34b_default = "Eigen tekst" %}
Consolidatie{% assign sub35_default = "Eigen tekst" %}
WWFT checklist{% assign sub36_default = "Eigen tekst" %}
Jaarrekening{% assign sub37_default = "Eigen tekst" %}
Inkomstenbelasting{% assign sub25b_default = "Eigen tekst" %}

3. Voeg een percentage van materialiteit toe

{% assign execution_materiality_default = 1 %} => 100%
{% assign insignificant_materiality_default = 0.5 %} => 50%

MP: NL Working papers


1. Controletemplates hebben allemaal de optie om een% bovenaan te plaatsen. Dit kan voor alle bestanden worden toegevoegd via de configuratie → {% assign def_max_perc = 6.05 %}. Het bedrag onderlijnd is het % dat je wilt toevoegen.

 • Brutomarge
 • Overige bedrijfskosten
 • ...

MP: Micro & Small AA

1.  Boekhoudkundige regels: standaard NBA-teksten zijn voorzien. Als je jouw standaardteksten op kantoor wil toevoegen, kan dat ook via configuratie.
2. Boekhoudkundige toelichtingen: standaard NBA-teksten zijn voorzien. Als je jouw standaardteksten op kantoor wil toevoegen, kan dat ook via configuratie.

default_en => English default text


General note/Algemene toelichting


{% assign  activiteiten_default  =  "Test  1" %}<br>{% assign  continuiteit_default  =  "Test  2" %}<br>{% assign  vestigingsadres_default  =  "Test  3" %}<br>{% assign  groepsverhoudingen_default  =  "Test  4" %}<br>{% assign  stelselwijzigingen_default  =  "Test  5" %}<br>{% assign  schattingswijzigingen_default  =  "Test  6" %}<br>{% assign  schattingen_default  =  "Test  7" %}<br>{% assign  foutherstel_default  =  "Test  8" %}<br>{% assign  activiteiten_default_en  =  "Test  1" %}<br>{% assign  continuiteit_default_en  =  "Test  2" %}<br>{% assign  vestigingsadres_default_en  =  "Test  3" %}<br>{% assign  groepsverhoudingen_default_en  =  "Test  4" %}<br>{% assign  stelselwijzigingen_default_en  =  "Test  5" %}<br>{% assign  schattingswijzigingen_default_en  =  "Test  6" %}<br>{% assign  schattingen_default_en  =  "Test  7" %}<br>{% assign  foutherstel_default_en  =  "Test  8" %}<br>{% assign  consolidation_default  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  acquisitie_groep_default  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  toepassing_2_402_default  =  "  Test  11  " %}<br>{% assign  consolidation_default_en  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  acquisitie_groep_default_en  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  toepassing_2_402_default_en  =  "  Test  11  " %}

General principles/Algemene grondslagen


{% assign  algemeen_default  =  "  Test  1  " %}<br>{% assign  vergelijking_met_voorgaand_jaar_default  =  "  Test  2  " %}<br>{% assign  vreemde_valuta_default  =  "  Test  3  " %}<br>{% assign  functionele_valuta_default  =  "  Test  4  " %}<br>{% assign  transacties_default  =  "  Test  5  " %}<br>{% assign  leasing_default  =  "  Test  6  " %}<br>{% assign  financiele_leasing_default  =  "  Test  7  " %}<br>{% assign  operationele_leasing_default  =  "  Test  8  " %}<br>{% assign  bijzondere_posten_default  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  hedge_accounting_default  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  financiele_instrumenten_default  =  "  Test  11  " %}<br>{% assign  algemeen_default_en  =  "  Test  1  " %}<br>{% assign  vergelijking_met_voorgaand_jaar_default_en  =  "  Test  2  " %}<br>{% assign  vreemde_valuta_default_en  =  "  Test  3  " %}<br>{% assign  functionele_valuta_default_en  =  "  Test  4  " %}<br>{% assign  transacties_default_en  =  "  Test  5  " %}<br>{% assign  leasing_default_en  =  "  Test  6  " %}<br>{% assign  financiele_leasing_default_en  =  "  Test  7  " %}<br>{% assign  operationele_leasing_default_en  =  "  Test  8  " %}<br>{% assign  bijzondere_posten_default_en  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  hedge_accounting_default_en  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  financiele_instrumenten_default_en  =  "  Test  11  " %}

Accounting principles applied to the measurement of assets and liabilities/Grondslagen voor waardering van activa en passiva


{% assign  immateriele_vaste_activa_default  =  "  Test  1  " %}<br>{% assign  kosten_van_ontwikkeling_default  =  "  Test  2  " %}<br>{% assign  goodwill_default  =  "  Test  3  " %}<br>{% assign  materiele_vaste_activa_default  =  "  Test  4  " %}<br>{% assign  vastgoedbeleggingen_default  =  "  Test  5  " %}<br>{% assign  financiele_vaste_activa_default  =  "  Test  6  " %}<br>{% assign  deelnemingen_default  =  "  Test  7  " %}<br>{% assign  vorderingen_op_groepsmaatschappijen_default  =  "  Test  8  " %}<br>{% assign  latente_belastingvorderingen_default  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  waardeverminderingen_default  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  voorraden_default  =  "  Test  11  " %}<br>{% assign  onderhanden_projecten_default  =  "  Test  12  " %}<br>{% assign  vorderingen_default  =  "  Test  13  " %}<br>{% assign  effecten_default  =  "  Test  14  " %}<br>{% assign  liquide_middelen_default  =  "  Test  15  " %}<br>{% assign  eigen_vermogen_default  =  "  Test  16  " %}<br>{% assign  herwaarderingsreserve_default  =  "  Test  17  " %}<br>{% assign  voorzieningen_default  =  "  Test  18  " %}<br>{% assign  algemeen_default  =  "  Test  19  " %}<br>{% assign  pensioenvoorziening_default  =  "  Test  20  " %}<br>{% assign  eigen_beheer_default  =  "  Test  21  " %}<br>{% assign  latente_belastingverplichtingen_default  =  "  Test  22  " %}<br>{% assign  reorganisatievoorziening_default  =  "  Test  23  " %}<br>{% assign  garantievoorziening_default  =  "  Test  24  " %}<br>{% assign  overige_voorzieningen_default  =  "  Test  25  " %}<br>{% assign  langlopende_schulden_default  =  "  Test  26  " %}<br>{% assign  kortlopende_schulden_default  =  "  Test  27  " %}<br>{% assign  immateriele_vaste_activa_default_en  =  "  Test  1  " %}<br>{% assign  kosten_van_ontwikkeling_default_en  =  "  Test  2  " %}<br>{% assign  goodwill_default_en  =  "  Test  3  " %}<br>{% assign  materiele_vaste_activa_default_en  =  "  Test  4  " %}<br>{% assign  vastgoedbeleggingen_default_en  =  "  Test  5  " %}<br>{% assign  financiele_vaste_activa_default_en  =  "  Test  6  " %}<br>{% assign  deelnemingen_default_en  =  "  Test  7  " %}<br>{% assign  vorderingen_op_groepsmaatschappijen_default_en  =  "  Test  8  " %}<br>{% assign  latente_belastingvorderingen_default_en  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  waardeverminderingen_default_en  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  voorraden_default_en  =  "  Test  11  " %}<br>{% assign  onderhanden_projecten_default_en  =  "  Test  12  " %}<br>{% assign  vorderingen_default_en  =  "  Test  13  " %}<br>{% assign  effecten_default_en  =  "  Test  14  " %}<br>{% assign  liquide_middelen_default_en  =  "  Test  15  " %}<br>{% assign  eigen_vermogen_default_en  =  "  Test  16  " %}<br>{% assign  herwaarderingsreserve_default_en  =  "  Test  17  " %}<br>{% assign  voorzieningen_default_en  =  "  Test  18  " %}<br>{% assign  algemeen_default_en  =  "  Test  19  " %}<br>{% assign  pensioenvoorziening_default_en  =  "  Test  20  " %}<br>{% assign  eigen_beheer_default_en  =  "  Test  21  " %}<br>{% assign  latente_belastingverplichtingen_default_en  =  "  Test  22  " %}<br>{% assign  reorganisatievoorziening_default_en  =  "  Test  23  " %}<br>{% assign  garantievoorziening_default_en  =  "  Test  24  " %}<br>{% assign  overige_voorzieningen_default_en  =  "  Test  25  " %}<br>{% assign  langlopende_schulden_default_en  =  "  Test  26  " %}<br>{% assign  kortlopende_schulden_default_en  =  "  Test  27  " %}

Principles for the determination of the result/Grondslagen voor bepaling van het resultaat

<br>{% assign algemeen_default = "Algemeen default" %}<br>{% assign opbrengstverantwoording_default = "Opbrengstverantwoording" %}<br>{% assign algemeenb_default = "Tweede algemeen" %}<br>{% assign verkoop_van_goederen_default = "Verkoop van goederen" %}<br>{% assign verlenen_van_diensten_default = "Verlenen van diensten" %}<br>{% assign project_default = "Project" %}<br>{% assign overige_bedrijfsopbrengsten_default = "Overige bedrijfsopbrengsten" %}<br>{% assign kosten_default = "Kosten" %}<br>{% assign personeelsbeloningen_default = "Personeelsbeloningen" %}<br>{% assign periodiek_default = "Periodiek" %}<br>{% assign pensioenen_default = "Pensioenen" %}<br>{% assign afschrijvingen_default = "Afschrijvingen" %}<br>{% assign overige_bedrijfskosten_default = "Overige bedrijfskosten" %}<br>{% assign overheidssubsidies_default = "Overheidssubsidies" %}<br>{% assign financiele_baten_en_lasten_default = "Financiële baten en lasten" %}<br>{% assign rente_default = "Rente" %}<br>{% assign koersverschillen_default = "Koersverschillen" %}<br>{% assign dividenden_default = "Dividenden" %}<br>{% assign waardeveranderingen_default = "Waardeveranderingen" %}<br>{% assign activeren_van_rentelasten_default = "Activeren van rentelasten" %}<br>{% assign belastingen_default = "Belastingen" %}<br>{% assign resultaat_deelnemingen_default = "Resultaat deelnemingen" %}<br>{% assign kasstroomoverzicht_default = "Kasstroomoverzicht" %}<br>{% assign  algemeen_default_en  =  "  Test  1  " %}<br>{% assign  opbrengstverantwoording_default_en  =  "  Test  2  " %}<br>{% assign  algemeenb_default_en  =  "  Test  3  " %}<br>{% assign  verkoop_van_goederen_default_en  =  "  Test  4  " %}<br>{% assign  verlenen_van_diensten_default_en  =  "  Test  5  " %}<br>{% assign  project_default_en  =  "  Test  6  " %}<br>{% assign  overige_bedrijfsopbrengsten_default_en  =  "  Test  7  " %}<br>{% assign  kosten_default_en  =  "  Test  8  " %}<br>{% assign  personeelsbeloningen_default_en  =  "  Test  9  " %}<br>{% assign  periodiek_default_en  =  "  Test  10  " %}<br>{% assign  pensioenen_default_en  =  "  Test  11  " %}<br>{% assign  afschrijvingen_default_en  =  "  Test  12  " %}<br>{% assign  overige_bedrijfskosten_default_en  =  "  Test  13  " %}<br>{% assign  overheidssubsidies_default_en  =  "  Test  14  " %}<br>{% assign  financiele_baten_en_lasten_default_en  =  "  Test  15  " %}<br>{% assign  rente_default_en  =  "  Test  16  " %}<br>{% assign  koersverschillen_default_en  =  "  Test  17  " %}<br>{% assign  dividenden_default_en  =  "  Test  18  " %}<br>{% assign  waardeveranderingen_default_en  =  "  Test  19  " %}<br>{% assign  activeren_van_rentelasten_default_en  =  "  Test  20  " %}<br>{% assign  belastingen_default_en  =  "  Test  21  " %}<br>{% assign  resultaat_deelnemingen_default_en  =  "  Test  22  " %}<br>{% assign  kasstroomoverzicht_default_en  =  "  Test  23  " %}

Samenstellingsverklaring

Om de titel te wijzigen:

compilation_report_title_en
compilation_report_title_nl
eg.{% assign compilation_report_title_nl = "Samenstellingsverklaring" %}

Voor elektronisch ondertekenen
electronic_signing_code
eg. {% assign electronic_signing_code = "SIG300" %}

De volgende variabelen kunnen worden gebruikt om delen van de Engelse standaardtekst op bedrijfsniveau te configureren. De meeste variabele namen zij best beschrijvend voor het stuk standaardtekst waarop ze lijken:

text_accounts_produced_en
text_accompanied_notes_en --> Only the part after the comma, which depends on the boolean button!
text_engagement_en
text_information_en
text_opinion_en
text_vgba_rules_en
text_lawsuit_en
text_scope_en
text_concept_body_en

De volgende variabelen kunnen worden gebruikt om delen van de Engelse standaardtekst op bedrijfsniveau te configureren. De meeste variabele namen zij best beschrijvend voor het stuk standaardtekst waarop ze lijken:

text_accounts_produced_nl
text_accompanied_notes_nl --> Only the part after the comma, which depends on the boolean button!
text_engagement_nl
text_information_nl
text_opinion_nl
text_vgba_rules_nl
text_lawsuit_nl
text_scope_nl
text_concept_body_nl

VOORBEELD:

Voer in het configuratiebox bijvoorbeeld de alternatieve Nederlandse tekst in:

{% assign text_engagement_nl = 'Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens NV COD 4410. In deze standaard is omschreven op welke wijze wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.' %}