De werking van de toelichting  intrestberekening bestaat uit twee stappen. Als eerste dient u de individuele (verschillende) rekening-courant(en) rekeningen toe te lichten en daarna deze toegelichte rekeningen toe te voegen in de overkoepelende toelichting intrest berekening.

Individuele rekening-courant rekening toelichten

Activeer bij de individuele rekening het correcte rekeningsjabloon  "Rekening-Courant" ("Credit account" in het Engels) onder "wijzig" bij rekeningsjabloon.

Aan de hand van de historieken in het boekhoudpakket is het mogelijk de individuele rekening automatisch te verklaren. Gezien de boekingsdatum in het boekhoudpakket niet altijd de juiste datum is voor de berekening van de intrest bieden we in Silverfin de mogelijkheid deze datum aan te passen.

Voor het automatisch toelichten gaat u naar de individuele rekening van de rekening-courant. Via automatische toelichting kan u nu het grootboek uit het boekhoudpakket kopiëren naar de toelichting.
Verwijs hiervoor bij datum naar de juiste datum uit het boekhoudpakket en bij titel naar de juiste boekingsomschrijving (bijvoorbeeld opmerking, referte, …).
Na het klikken op "bewaar" worden de historieken overgenomen naar de template.
Indien u een datumveld wenst te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen kan u deze lijnen steeds aanpassen. Zo bouwt u de juiste historiek op voor de berekening van de intresten op de rekening courant.

Indien u enkel automatisch toelicht op basis van de datum zullen alle boekingen met dezelfde datum automatisch samengeteld worden. De omschrijving wordt hierbij niet meer ingevuld.
Indien u enkel automatisch toelicht op basis van de omschrijving zullen alle boekingen met dezelfde omschrijving automatisch samengeteld worden. De datum wordt hierbij niet meer ingevuld.

Toelichting intrest berekening

Van zodra u de individuele rekening(en) heeft gedetailleerd kan u deze toevoegen (via het # icoontje) aan de toelichting ‘intrest berekening’.

U zal nu de mogelijkheid krijgen de debet/credit intresten te berekenen op dag, maand, kwartaal of jaarbasis. U kan hiervoor via de dropdown de gewenste termijn selecteren. 

Bij de boekjaren die starten vanaf 01/01/2019 zal u bovenaan ook de mogelijkheid hebben om het debet- en credit intrest percentage in te geven.

Indien de berekening tijdens het jaar - bv. van debet naar credit opnieuw naar debet verandert - moet u de bedragen niet telkens overboeken van een 416 rekening naar een 48 rekening.Afhankelijk van het positief/negatief bedrag zal Silverfin automatisch het juiste percentage toepassen. Verder zal er onderaan een uitsplitsing getoond worden van het totaal aan debet- en creditintresten.
Vervolgens wordt de roerende voorheffing ook enkel toegepast op de creditintresten. U vult daar voor de correcte berekening uiteraard de datum van de betaalbaarstelling en % toe te passen roerende voorheffing in. 

De toelichting intrestberekening baseert zich op de boekingsdatum en gaat deze vervolgens overnemen naar gelang de gekozen frequentie. Als u over meerdere lijnen per maand beschikt, zullen deze lijnen per maand samengeteld worden om de intresten te berekeningen op maandbasis.
Anderzijds kan u eenvoudig het begin- en eindsaldo ingeven indien u op jaarbasis wenst te rekenen of de kolom "Bedrag waarop de intrest wordt berekend" manueel aanpassen bij berekeningswijze op maand of kwartaal. 

Eenmaal de berekende intresten effectief geboekt zijn op de individuele rekening courant, zal u de individuele rekening aanvullen om daar een groene bol te krijgen.
Hierdoor stijgt de eindwaarde bij afsluiting in de overkoepelende toelichting intrest berekening. Om te voorkomen dat er een oneindige loep ontstaat, vult u het geboekte bedrag in bij "Intrest geboekt op rekening".
Silverfin zal hier vervolgens rekening mee houden om de oneindige loep te voorkomen. 

Om ook een check te doen met het geboekte bedrag op de 65 of 75 rekening, kan u via de # bij "Totaal bruto intrest" de betreffende rekening koppelen.